Общи Условия

за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България.
I. Предмет на общите условия:
 • Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията, es.medadvice.net it.medadvice.net условията и реда, свързани с възмездното предоставяне на услугата „интернет по локална мрежа“ от „Net Plus“ (наричана по – долу Доставчик) и неговите Клиенти.
 • Доставчикът осигурява достъпа на Клиента до интернет посредством избрана от него услуга, съгласно обявените тарифни планове и конкретизирана в индивидуалния договор.
 • Ако в индивидуалния договор не е уговорено друго, услугите може да се използват само на един компютър. Изключение правят само споделените услуги, при които предоставяната услуга се използва посредством рутер.
 • В различните райони на покритие по преценка на Доставчика могат да се предоставят само някои от посочените услуги.
II. Инсталиране и оборудване:
 • Доставчикът извършва необходимото, за да осъществи достъпа на Клиента до интернет не по – късно от 5 (пет) работни дни от подписването на индивидуалния договор с него. За целта Клиента трябва да разполага с функциониращо компютърно и комуникационно оборудване и операционна система с инсталирани драйвери, позволяващи използването на услугата.
 • Клиентът е длъжен да осигури безпрепятствен и денонощен достъп до инсталираните устройства на Доставчика, ако те са в рамките на обитаваната от него сграда, включително при необходимост от първоначална инсталация или подмяна. Клиентът е длъжен да съдейства по всички възможни начини на Доставчика и неговия технически персонал за доброволното уреждане на евентуални спорове с останалите обитатели на жилищната сграда.
 • Доставчикът носи отговорност за всяка умишлена или неумишлена щета, нанесена на жилищната сграда от неговия технически персонал при / или по повод физическото свързване на Клиента към интернет.
 • Всички активни устройства и кабели, осигурени от Доставчика за целите на свързването към интернет остават негова собственост. Клиентът е длъжен да не предприема и доколкото зависи от него, да не допуска да се извършват промени в който и да било от елементите на тези устройства и кабели.
 • Клиентът се задължава да уведомява своевременно Доставчика за всяко посегателство на трети лица върху оборудването по предходната точка, както и за настъпили повреди, които пречат на нормалното използване на договорената услуга.
III. Начало, срок и прекратяване на договора:
 • Сключването на договора е доказателство, че на Клиента е предоставено потребителско име и парола за ползване на съответната услуга и че достъпът до интернет е осъществен след съвместна проверка на Клиента и представител на Доставчика.
 • Срокът на ползване на услугата се указва в договора, като действието му се продължава автоматично за нов необвързващ страните период, ако никоя от тях не поиска прекратяването му.
 • Договорът може да бъде прекратен едностранно по вина на Доставчика, при което същият дължи обезщетение на Клиента в размер на една месечна такса.
 • Клиентът може да иска прекратяване на предоставянето на услугата, без да обосновава причините за това, като подаде до Доставчика писмено предизвестие за прекратяване. Доставчика прекратява предоставянето на услугата в срок от 20 (двадесет) работни дни от получаване на горепосоченото писмено предизвестие. В случай, че Клиента прекрати договора преди изтичането на първоначално уговорения между страните срок, Клиентът заплаща на Доставчика дължимата сума за остатъка от неспазения срок по договора.
 • Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.
 • Договорът може да бъде прекратен незабавно и без предупреждение от страна на Доставчика, в случай на нарушение на изискванията по раздел VI, т. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 от настоящите общи условия.
IV. Цени и условия за плащане:
 • Клиентът заплаща ползването на съответната услуга съгласно индивидуалния договор и тарифата на Доставчика с цените на предоставяните услуги. Тарифата се публикува на интернет страницата на Доставчика http://www.netplus.bg, минимум 7 дни преди датата на влизането й в сила и се предоставя на разположение на Клиентите във всички офиси на Доставчика.
 • Всички такси се заплащат авансово.
 • Ако съответната услуга не бъде заплатена в срок, достъпът на Клиента до интернет се прекратява и той се изключва физически от мрежата на Доставчика, без това да освобождава Клиента от плащане на дължимите суми до края на срока на договора.
 • Услугата се подновява след заплащане на пълната й стойност и заплащане на такса за повторно включване, съгласно действащата тарифа на Доставчика.
 • Изменението на тарифата на Доставчика има действие след изтичане на 7 дневен срок от публикуването й на интернет страницата с адрес: http://www.netplus.bg
 • Независимо от т. 4 при повишаване на цената на съответната услуга или намаляване на договорените скорости Доставчика може да отправи едномесечно предизвестие до Клиентите си чрез своята интернет страница или по друг начин.
V. Права и задължения на Доставчика:
 • Да предостави на Клиента парола и потребителско име, с въвеждането на които Клиента да наблюдава статистики за акаунта си.
 • Доставчикът е задължен да създаде организация за денонощно приемане на информация за възникнали повреди, които правят невъзможно ползването на съответната услуга или влошават качеството й.
 • Във връзка с поддръжката на предоставяната услуга Доставчикът има право да провежда профилактики с максимална продължителност по един час всяка не по – често от 5 пъти в месеца. По време на профилактиките е възможно влошаване качеството на съответната услуга или временното й прекъсване. Възможно es.medadvice.net it.medadvice.net е провеждането на по – голям от предвидения в тези общи условия брой профилактики, или с по – голяма продължителност, когато такива се налагат от външните доставчици на услугата към Доставчика.
 • При по – продължителна профилактика (над един час) Клиентът следва предварително да бъде уведомен, като информацията се публикува на адрес: http://www.netplus.bg. Предупреждението за профилактика се изпраща 24 часа преди събитието, като това не се отнася за случаите, когато профилактика се налага от външните доставчици на услугата и Доставчика не е бил своевременно уведомен.
 • При възникване на проблем, предизвикващ влошаване качеството на съответната услуга, Доставчика е длъжен да го отстрани до 24 часа от подаване на заявката. При независещи от Доставчика проблеми – природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването и др. срокът се удължава с 24 часа след всяко случило се събитие.
 • При непредоставяне на съответната услуга за повече от 10% от заплатения период по вина на Доставчика въпреки подаване на заявка по предходната точка, последният дължи неустойка на Клиента в размер на 25% от месечната такса.
 • Доставчика има право с протокол съставен от него да констатира нарушения във връзка с IP адрес и / или MAC адрес и опити за нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг Клиент, както и тяхното използване.
 • Доставчика има право да изпраща на Клиента сервизни и рекламни съобщения с sms (кратко текстово съобщение) или pop-up прозорец.
VI. Права и задължения на Клиентa:
 • Клиентът получава достъп до Интернет при сключването на индивидуалния писмен договор.
 • Клиентът се задължава да заплаща в срок всички дължими суми в размерите, предвидени в общите условия, индивидуалния договор и действащата тарифа на Доставчика.
 • Клиентът се задължава при ползване на съответната услуга да спазва нормите на приложимото право и добрите нрави, както и да спазва закона за авторското право и правата на интелектуалната собственост.
 • Клиентът се задължава да не зарежда, съхранява, разпространява, използва или предава файлове, програми или каквито и да е други материали, съдържащи компютърни вируси, програми за отдалечен достъп („троянски коне“), нежелана поща (spam) или материали, насочени към преодоляване, компрометиране или затрудняване дейността на компютри и компютърни информационни системи.
 • При ползване на съответната услуга Клиента не може да създава затруднения за ползването на услугата или на други услуги от други клиенти.
 • Клиентът няма право да включва допълнителни устройства, свързани с използването или предоставянето на услугата, без изришно писмено разрешение от Доставчика.
 • Клиентът няма право да променя своя IP адрес и / или MAC адрес. Забранени са всякакви опити за нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг клиент, както и тяхното използване.
 • Клиентът се задължава да не използва услугата за изпращане или получаване на материали с обиден, насилствен или заплашителен характер, или такива които нарушават поверителност, лична неприкосновеност, авторски права и други права, или такива, изпращането и получаването на които нарушава законовия ред на страната или съдържат призиви за извършване на насилствени действия.
 • Предоставяната от Доставчика услуга не може да бъде предмет на препродажба, предоставяне под наем, предоставяне за възмездно или безвъзмездно ползване, нито на други правни действия от страна на Клиента.
 • Предоставяната от Доставчика услуга може да бъде предмет на препродажба, предоставяне под наем, предоставяне за възмездно или безвъзмездно ползване, от страна на Клиента, само след писмено съгласие от страна на Доставчика.
 • Клиентът няма право да прониква или получава информация от друг компютър в рамките на мрежата на Доставчика без съгласието на собственика или ползвателя на този компютър.
 • Клиентът се задължава да не използва предоставяната му услуга на повече от един компютър, освен ако това е изрично предвидено в индивидуалния договор.
 • При наличието на вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на Доставчика или предоставянето на услугите, Клиента е длъжен да отстрани в най – кратък срок съответният вирус. В противен случай Доставчикът си запазва правото да прекрати достъпа му до интернет до отстраняването на проблема.
 • Клиентът е длъжен при необходимост и при наличието на достатъчно основания и съмнения от страна на Доставчика, да осигурява достъп на представители на Доставчика до компютъра и до останалата част от комуникационното оборудване за осъществяване на проверки относно спазването на задълженията му по договора.
 • При нарушение на някое от посочените в раздел VI задължения, Доставчикът има право да прекрати достъпа на Клиента до интернет без предупреждение и без право на повторно включване.
 • Клиентът е длъжен да следи в интернет на адрес: http://www.netplus.bg за изменение в настоящите общи условия и тарифата с цените на Доставчика.
 • Клиентът предоставя доброволно на Доставчика необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат съхранявани и обработвани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и останалото действащо законодателство за целите на предоставяне на услугите, предмет на този договор. Клиентът се съгласява посочените данни да бъдат предоставяни от Доставчика на трети лица – администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изготвяне на кредитна оценка и / или събиране на вземания, дължими по този договор.

 

VII. Гаранции и ограничение на отговорностите:
 • Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето или некачествено предоставяне на съответната услуга, което се дължи на неизправност или неправилно функциониране на оборудването на Клиента или на неговите неправомерни действия.
 • Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за: загуба, намалена печалба, пропуснати ползи и други щети, претърпени в резултат на ползването или невъзможността за ползване на съответната услуга; неспособността на Клиента да изпълнява свои задължения, поради временна невъзможност за ползването на съответната услуга; претенции на трети лица срещу Клиента, свързани с ползването на услугата от Клиента; повреди по комуникационни линии и съоръжения извън контрола на Доставчика, причинени в резултат на:

 

  1. прекъсване на електрозахранване, което извежда комуникационните линии и оборудване от нормална експлоатация;
  2. външна неоторизирана интервенция и нанасяне на повреди по комуникационните линии и оборудване от трети лица;
  3. нанасяне на повреди по комуникационните линии и оборудване в резултат на природни бедствия, аварии и други;
  4. ползването от страна на Клиента на погрешна или неактуална информация от интернет;
  5. вреди, дължащи се на грешки или небрежност на Клиента;
VIII. Санкции:
 • При констатиране на нарушения по т. 7 от глава VI-та на настоящите общи условия, Клиента дължи санкция в размер на 2 (две) месечни такси, съгласно тарифния план, по който използва услугата.
 • При констатиране на нарушения по т. 10 от глава VI-та на настоящите общи условия, Клиента дължи санкция в размер на 4 (четири) месечни такси, съгласно тарифния план, по който използва услугата.
 • При констатиране на нарушения от страна на Клиента по т.1 и т.2, договорът може да бъде прекратен едностранно от Доставчика, при което същият не дължи обезщетение.
IX. Заключителни разпоредби:
 • Доставчикът може да внася промени в общите условия по предложение на Клиента или по своя инициатива – при въвеждане на нови услуги или по други причини.
 • Доставчикът уведомява Клиентите за изменения на общите условия на своята страница в интернет: http://www.netplus.bg
 • Доставчикът прави общите условия публични за клиентите си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всяка своя служба, на територията на която предоставя услугите, през целия период на осъществяване на дейността и предоставя достъп до тях на клиентите при сключване на договора.
 • Всички спорни въпроси, които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на договора между страните, се уреждат от тях чрез преговори и по приятелски начин, като се правят взаимни отстъпки.
 • В случай, че спора между страните по договора не може да бъде разрешен по пътя на предходната точка, то тогава спорът се отнася за решаване от съответният съд по седалището на Доставчика, като се прилага материалното и процесуално право на Република България.
 • В случай на несъответствие между отделни клаузи в различните документи, съставляващи договора между страните за ползването на услугата, техничт приоритет се определя в следната последователност:
 1. анексите към договора;
 2. индивидуалния договор;
 3. общите условия.
 • Договорът може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните чрез подписване на анекси.
 • Клиентът приема, че Доставчикът може да прехвърли отчасти или изцяло правата и задълженията си по договора с него на трето лице, при което обвързването на Клиента става с уведомяването му за прехвърлянето от новия доставчик.
 • Страните приемат, че нищожността на някоя клауза от настоящите общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза или на договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.

When you decide to purchase weed from our on-line store, you’re presented with a lot of alternatives. When it www.potster.com might sound a little sketchy, it’s completely feasible to purchase weed safely and legally online you just have to understand what you’re doing. Legal Weed Fly is among the national and worldwide pioneers when it has to do with providing medical cannabis patients with nothing but the very best.

Essay assistance is available in the form of ideas and thesis writer guidelines. Most of all, guidelines and these strategies are meant to assist you to create a successful composition regardless of your lack of understanding. So what are you waiting for? Go online today and begin finding the essay aid around!